• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Orła Białego w Augustówce

 GodĹ‚o PolskiBiuletyn informacji publicznej BIP

Procedura rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w Gminie Osieck na rok szkolny 2023/2024


Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 27 lutego 2023r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2022 r., poz. 1116; Dz.U. z 2022 r., poz. 1383; Dz.U. z 2022 r., poz. 1700; Dz.U. z 2022 r., poz. 1730; Dz.U. z 2022 r., poz. 2089)
Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.


Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego

Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji prawa i obowiązku jest zadaniem własnym gminy.


W związku z tym, iż samorządy zobowiązane są do zapewnienia miejsc w edukacji przedszkolnej dla dzieci Gmina Osieck przygotowała miejsca dla dzieci:

 • w wieku 3-5 lat: w przedszkolach
 • w wieku 6 lat: w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Osiecku oraz w przedszkolu w Publicznym Przedszkolu w Augustówce


Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osieck


Terminy składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych stanowią załączniki do Zarządzenia Nr 3/2023 Wójta Gminy Osieck z dnia 9 stycznia 2023 r.  
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola są dostępne w przedszkolach oraz do pobrania -> WNIOSEK o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 
Należy je składać w placówkach pierwszego wyboru.
Rodzice mają możliwość wyboru dwóch przedszkoli, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.


Zasady rekrutacji


Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.
Postępowanie rekrutacyjne może składać się z dwóch etapów:
W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;
W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.


Kryteria ustawowe:


Podstawowym warunkiem przyjęcia do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego jest zamieszkiwanie kandydatów na obszarze Gminy Osieck (art. 131 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe).
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek „zamieszkiwania na terenie Gminy Osieck” niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe (art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe):
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów każde.


Kryteria gminne:


W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wartość.
Kryteria gminne określone uchwałami Rady Gminy Osieck

 1. Rodzice są czynni zawodowo, studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne. Kryterium stosuje się również do pracującego/ studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata- 10 pkt.
 2. Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata -5 pkt.
 3. Rodzice kandydata są zameldowani w Gminie Osieck – 10 pkt. po 5 pkt. za każdego rodzica
 4. Kandydat będzie korzystał z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami) – 10 pkt.
 5. Dochód, o którym mowa w art. 131 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych – 5 pkt.
 6. Wskazanie przez rodziców w zeznaniu podatkowym Gminy Osieck jako miejsca zamieszkania - 10 pkt. po 5 pkt. za każdego rodzica


Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole, publiczna inna forma
wychowania przedszkolnego lub oddział przedszkolny publicznej szkoły nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXI/161/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji

Uchwała Nr III/33/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019r..w sprawie zmian do uchwały Nr XXI/161/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017r. 


O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność składanych wniosków


DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook